ندای قلبم

حرفای دلم و چیزی که همون لحظه تو ذهنم جرقه میزنه رو منیویسم احساس میکنم بانوشتن بیشتر به ندای قلبم نزدیک میشم.